Studenten en kerk op de campus Radboud Universiteit

De Radboud Universiteit heeft altijd veel belang gehecht aan haar identiteit. Deze hangt samen met de katholieke traditie  waaruit zij is ontstaan (als een vorm van emancipatie toen er nog geen katholieke universiteit in Nederland was) . Deze katholieke identiteit werkt door in het onderwijsprogramma en strategische plannen die om de vijf jaar worden opgesteld door het bestuur. Faculteiten besteden extra aandacht aan filosofisch – ethische vraagstukken in het curriculum. En er zijn instituten binnen de universiteit die aandacht schenken aan vragen rond zingeving, religie en maatschappij. Een van deze instellingen die speciaal op studenten is gericht is de Studentenkerk. Het programma van de Studentenkerk wordt gepresenteerd vanuit de gedachte dat elke student (en elke medewerker) welkom is. Activiteiten rond ontmoeting en verdieping staan daarbij centraal. Ontmoeting op het vlak van kennismaken met elkaar maar ook vanuit het idee van de opbouw van een gemeenschap van mensen die iets met elkaar delen. Dat kan zowel geloof zijn, een levensinstelling of overtuiging, een houding (bijvoorbeeld werken aan duurzaamheid), een situatie (buitenlander zijn) of een of ander thema (bijvoorbeeld rouw en verdriet). Velen ontmoeten elkaar in activiteiten zoals de Huiskamer en MeetandEat. Verdiepende activiteiten waarin de persoonlijke ervaring en de uitwisseling daarvan centraal staan kunnen zowel over geloven, de beleving van de het religieuze (liturgie) en de ervaringen van alledag gaan. Vragen rond identiteit, levensinvulling, zinvolheid, geluk en liefde, lijden en pijn, eenzaamheid, relaties, maatschappelijke problemen kunnen daarbij een rol spelen. Veel activiteiten overlappen elkaar en studenten die aan het ene meedoen zie je ook vaak terug bij het andere. Op die wijze vervult de Studentenkerk de rol van “herberg” waar ieder iets kan vinden van zijn gading. Gastvrijheid staat daarbij hoog in het vaandel. Studenten die lid zijn van verenigingen die vaker gebruik maken van de ruimtes kunnen hiervan getuigen. Daarnaast is de Studentenkerk ook hecht verbonden met talrijke organisaties op de campus en maakt ze deel uit van het campusleven. Officiële vieringen van de universiteit beginnen vaak in de Studentenkerk, herdenkingsbijeenkomsten vinden hier plaats. De kerkelijke en de niet-kerkelijke kant van de Studentenkerk worden gewaardeerd en lopen door elkaar in de praktijk. Mensen met vooroordelen of een vaststaande mening over hoe kerk eruit ziet ontdekken in de Studentenkerk dat je heel gedifferentieerd hier tegenaan kunt kijken. Dat het vaak veel breder is dan zij zich hadden voorgesteld.

De Studentenkerk als organisatie streeft de volgende doelen na: mensen verbinden en die onderlinge banden versterken zodat ieder tot zijn recht kan komen op deze campus; onderlinge solidariteit helpen bevorderen met betrekking tot persoonlijke leefomstandigheden, gestelde levensdoelen en zingevingvragen.   Een open oor bieden aan allen die een beroep op haar doen en helpen waar mogelijk. Luisteren naar de vragen en noden van studenten en medewerkers en daar het programma op af proberen te stellen dat elk jaar wordt aangeboden. Mensen inspireren om het leven te gaan leiden dat hun dichter bij zichzelf brengt, bij hun passie, hun geloof en religieuze overtuigingen en een onderling samenleven waarin humaniteit en tolerantie belangrijke waarden zijn. Oecumene, het gezamenlijk als christenen optrekken en vieren, en maatschappelijke betrokkenheid staan hoog in het vaandel. Daarbij laten wij ons inspireren door de religieuze en humanistische tradities, het christelijk erfgoed en de concrete daden van mensen die hieraan bijdragen. Op die wijze leveren wij een eigen bijdrage aan de samenleving en de universitaire verbanden en gemeenschappen die onvervangbaar is omdat onze inspiratie een zekere mate van (religieuze) vrijheid geeft die alle andere constellaties overstijgt. Religieus gesproken noemen we dat het werken aan het Rijk van God, een wereld van humaniteit, van recht en gerechtigheid, van vrede en barmhartigheid.