Maria symbolen

uit het leven van Maria: schilderijen en citaten

Tekens

Het leven van Maria en het leven van Jezus zijn verweven. Hoogtepunten van het leven van Maria gebaseerd op citaten waarin zij in de bijbel bij name wordt genoemd kunnen gekoppeld worden aan een symbool. Dat heb ik een eerste keer gedaan in 2014 en het resultaat zijn een aantal tekens die een eigen zeggingskracht hebben. Volledigheid is niet nagestreefd. Het graf of de steen voor het graf ontbreekt bijvoorbeeld terwijl het wel een krachtig symbool is. Ook het zwaard van Zacharias ontbreekt. Bij het sterven van Jezus wordt niet expliciet vermeld dat Maria als moeder aanwezig was in drie evangelies. Bij Johannes speelt ze een bijzondere rol omdat ze daar ook vanaf het kruis wordt toegesproken. Wel keken in de andere drie evangelies vrouwen op afstand toe. Onder hen Maria, moeder van Jakobus. Als deze de broer van Jezus is, wordt Maria via deze omweg genoemd. Een ander symbool dat ontbreekt is de kribbe of voederbak en de geschenken van de bezoekende sterrenwichelaars uit het oosten, goud, wierook en mirre. Ook dat zijn bijzondere symbolen. Ik veronderstel dat Maria ook aanwezig is bij de wolk die Jezus aan het gezicht onttrekt bij hemelvaart en bij de vuurtongen tijdens Pinksteren, de zending van de Geest.

BOOM: Matheus 1,20 Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest.

ENGEL: Lucas 1,28 Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’

BUIK: Lucas 1,41 Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest

BORST: Lucas 2,6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7 en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

NEERWERPEN: Matheus 2,11 Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre.

EZEL: Matheus 2,14 Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte.

MES: Lucas 2,21 Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.

TORAH: Lucas 2,49 Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’

WIJN: Johannes 2,3 Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ 4 ‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ 5 Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’

DEUR: Marcus 3,32 Er zat een groot aantal mensen om hem heen, en die zeiden tegen hem: ‘Uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u.’

STERVEN: Matheus 15,37 Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit.

ZOON: Johannes 19,26 Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ 27 en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis.

WOLK: Handelingen 1,9 Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen.

VLAM: Handelingen 2,3-4 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

Meer afbeeldingen van mijn werk: Saatchi –  Weebly – Behance