Schilderen met het hart


Schilderen met het hart

Enkele reflecties over schilderen van het landschap geïnspireerd door Shitao, monnik bittermeloen’s woorden over de schilderkunst

Schilderen is een zaak van het hart. Schilderen met het hoofd geeft meestal, zo vermoed ik, geen goede resultaten. Waarom niet? Omdat een conceptueel werk, ontstaan in het hoofd, misschien wel een concept uitdrukt maar geen schilderij is dat vermag door te dringen tot het hart van de toeschouwer. Alleen conceptuele werken die verder gaan dan het uitbeelden/aanduiden van een idee en die gebaseerd zijn op diep doorleefde ervaringen, ervaringen die vervolgens in verf ervaarbaar, na-speurbaar zijn, zou ik gelijk willen stellen aan schilderijen die er toe doen. De Japanse en Chinese landschapschilderingen voldoen aan criteria die in het Westen nauwelijks bekend zijn. Noch zijn ze thema van onderzoek of van verkenning via het schilderen zelf. Deze landsschappen doen er inmijn ogen toe omdat ze uitdrukking zijn van diep doorleefde ervaringen, landschap omgezet in verbeelde poëzie, na-leefbaar, ervaarbaar en verwijzend naar meer, het hier en nu overstijgend. In mijn ogen bezitten deze landschappen een transcendentaal karakter. Daarmee bedoel ik dat het landschap verwijst naar een werkelijkheid waar het deel vanuit maakt. In feite is deze verwijzing religieus. Religieus omdat ze een verbinding legt tussen hemel en aarde. Deze werkelijkheid is altijd groter dan wat wij met ons hoofd, ons verstand kunnen omvatten. Ik ben niet de maat der dingen, het landschap zet mij op zijn plaats.

Shitao, een monnik in het Oude China heeft een lange weg afgelegd in zijn leven om door te dringen in de geheimen van het landschap. Zijn werk als schilder heeft na zijn dood veel invloed gehad op andere kunstenaars. Van hem zijn overwegingen bewaard gebleven die getuigenis afleggen van bijzondere inzichten. Het zijn ook tevens religieuze inzichten omdat het landschap en de het schilderen daar nou mee verbonden zijn. Het onderscheid tussen religie en wereld is een modern onderscheid en niet toepasbaar op de kunst van 1000 jaar geleden. Vandaar dat deze teksten getuigen van en doordesemd zijn van een religieuze houding. De opvattingen van Shitao laten zien dat hij veel heeft nagedacht over attitude, geestelijke instelling en motivatie om te schilderen. Opvattingen uit het Zen-Boeddhisme worden erin zichtbaar. Shitao spreekt over de “Al-ene-penseelstreek” waarin alle andere penseelstreken zijn vervat. In feite een inzicht vanuit de ervaring van satori in het Boeddhisme. In elke penseelstreek zit de Ene verborgen en de Al-ene bevat alle andere penseelstreken. Shitao schrijft in zijn eerste commentaar hierover:

“Die Malerei folgt dem Herzen. Vermag man noch nicht tief in die Wirkungsverläufe des blühenden Durcheinanders von Bergen, Wassern, Menschen und Dingen, des empfangenen Wesens und der Gefühle der Tiere und Pflanzen, und der Längen- und Winkelmaße von Teichen, Pavillons, Gebäuden und Terrassen einzudringen und mittelbar deren Angesicht zu erschöpfen, dann hat man letztlich noch nicht das große Gesetz des All-Einen Pinselstrichs erfasst.

Reisen in die Ferne und Aufstiege in die Höhe, sämtlich nehmen sie ihren Ursprung im Allerkleinsten. Doch dieser All-Eine Pinselstrich umfasst selbst restlos das, was jenseits der äußersten Ränder der Welt liegt. Auch wenn man hundert Millionen mal zehntausend mal zehntausend Mal zu Pinsel und Tusche griffe, würde es doch nicht den Fall geben, dass man nicht mit diesem begönne und mit diesem endete. Es kommt letztlich nur darauf an, dass der Mensch ihn ergreift. Die Menschen vermögen mit Hilfe des All-Einen Pinselstrichs den kompletten Wesenszusammenhang im Ansatz zu erfassen: Ist die Absicht aufrichtig klar, durchdringt der Pinsel alles.” (p. 9-10)

Shitao beschrijft het schilderen als een vorm van mystieke overgave: de hand geleid door het hart en het hart geleid door de indrukken die de geest opdoet in het landschap. Die indrukken hebben een hemelse oorsprong, de hemel werkt in de harten van de schilders die deze impressie weer via hun hand, hun verf, uitdrukken op papier of doek. Shitao vergelijkt het schilderen met dansen, dansen van de penseel vanuit een houding van overgave, concentratie en volledige toewijding. Hij schrijft:

“Wenn das Handgelenk nicht leer ist, dann gilt vom Bild nicht, dass es ein Bild ist. Wenn vom Bild nicht gilt, dass es ein Bild ist, dann verfügt das Handgelenk über keine himmlische Wirkungskraft. Bewegt man das Handgelenk wie einen Kreisel, speist man es mit Kreisen, und lässt nun es in der Weite der Leere ruhen, dann tritt der Pinsel aufrecht und kantig hervor, als ob er Bambus spaltete, dann dringt der Pinsel mit einer Klarheit ein, als ob er Sonne und Mond auf den Schultern trüge. Er vermag Rundes zu wirken. Er vermag Eckiges zu wirken. Er vermag Gerades zu wirken. Er vermag Gewundenes zu wirken. Er vermag Hohes zu wirken. Er vermag Niederes zu wirken. Links und Rechts ohne Bevorzugung behandelnd, erhaben über den Zwist zwischen Hervortretendem und Eingelassenem, setzt er seine spaltenden Hiebe kreuz und quer. So, wie das Wasser in die Tiefe dringt, so, wie die Flammen in die Höhe streben, ist dabei nicht mal ein Hauch Erzwungenes enthalten, denn er ist von selbst so. (…)

Sobald man der Hand vertraut und einmal zum Tanz ansetzt, lässt man Berge, Wasser, Menschen und Dinge, Tiere und Pflanzen, Teiche, Pavillons, Gebäude und Terrassen Gestalt annehmen und gebraucht ihre Stellung; man hält sie lebendig fest und bemisst ihre innere Absicht, man lässt ihre Gefühle walten, um die Szenerie nachzuahmen, man zeigt das Offensichtliche auf, um das gleichzeitig Enthaltene zu verbergen.

Die Menschen erkennen nicht, wie das Bild vollendet wird. Das Bild widerstrebt nicht dem Gebrauch ihres Herzens. Denn die Richtlinie des All-Einen Pinselstrichs war von dem Augenblick an bereits aufgestellt, da das Höchste Unbehauene sich zerstreute, und die Zehntausend Dinge waren von dem Augenblick bereits klar hervorgetreten, da die Richtlinie des All-Einen Pinselstrichs aufgestellt war. Deswegen sage ich: Auf meinem Weg gibt es das All-Eine, um alles zu erfassen.” (p. 10-12)

In feite zit alles in de Al-ene-penseelstreek opgesloten en alles komt eruit voort. Dat kan enkel als de schilder volledig opgaat in zijn werk en zijn werk de gestalte aanneemt van de hemelse krachten die erin doorwerken. Dat is schilderen als mystieke activiteit. Alles wat niet vanuit die houding plaatsvindt verdient dan ook niet het woord kunst in de ogen van Shitao. Het is hoogstens handvaardigheid. Conceptuele kunst in onze tijd start met het idee en gaat dan op zoek naar een uitvoering ervan. Het beginpunt ligt in het hoofd. Misschien op basis van een ervaring, een waarneming, maar meestal staat die niet centraal. Bij Shitao gaat het precies omgekeerd. Het ontvangen staat centraal, daarna komt pas het inzicht en de verwerking daarvan. Hij zegt:

“Mit dem Empfangen und Erkennen verhält es sich so: Zuerst kommt das Empfangen, danach das Erkennen. Wenn man etwas erkennend dies erst nachträglich für empfangen hält, dann ist das kein Empfangen. Vom Altertum bis in die Gegenwart bedienten sich die klügsten Gelehrten ihrer Erkenntnisse und entwickelten das, was sie empfangen hatten, und sie nahmen das, was sie empfangen hatten, und entwickelten daraus ihre Erkenntnisse. Könnerschaft in nur einer einzigen Sache ist bloß kleines Empfangen und kleine Erkenntnis.

Auf diese Weise wird man nicht in der Lage sein, den Behelfsaspekt des All-Einen Pinselstrichs zu erkennen, um ihn so in aller Weite zu seiner ganzen Größe auszubauen.

Der All-Eine Pinselstrich birgt die Zehntausend Dinge in seiner Mitte. Das Bild empfingt die Tusche, die Tusche empfängt den Pinsel, der Pinsel empfängt das Handgelenk, das Handgelenk empfängt das Herz. So wie der Himmel das Gebären vollbringt und die Erde die Vollendung erbringt – so ist die Weise, wie sie empfangen. Daher ist das Wertvollste am Menschen seine Fähigkeit zur Ehrfurcht. Gelingt es ihm, etwas zu empfangen, aber achtet er dies nicht, dann wirft er sich selbst weg. Gelingt es ihm, etwas zu malen, aber wandelt er dies nicht, dann fesselt er sich selbst.

Diejenigen, welche Malerei empfangen haben, müssen sie achten und bewahren, sie stärken und gebrauchen. Nach außen sollen sie nicht müßig sein, nach innen hin nicht rasten. Im “Buch der Wandlungen” heißt es: “Das Walten des Himmels ist beständig, daher stärkt sich der Edle ohne Rast.” Dies ist die Weise, wie man in Hochachtung empfangt.” (p. 24-25)

Zo hangt alles met alles samen en vormt de schilder deel van het grote geheel. Hij verleent stem aan de kosmos, de hemel, de aarde en de krachten die er werken. Hij is instrument (maar niet instrumenteel gedacht) dat de hemel zichtbaar maakt. In feite is schilderen meer dan een levenshouding, het is meer dan houding sowieso. Het is leven. Het meest waardevolle voor de mens is de eerbied, eerbied voor de wereld, het landschap dat hem omgeeft. Deze eerbied maakt het pas mogelijk om te ontvangen, en eenmaal ontvangen kan het hart de hand in werking stellen om te schilderen. Ook dit schilderen is doordrongen van de kracht van de hemel. Daarbij gaat het niet om eigen ideeën, niet om een eigen wil van de schilder die met zijn werk een statement wil uitdrukken. Het echte ontvangen veronderstelt een vorm van gelatenheid, niet willen beïnvloeden, niet willen manipuleren. Het echte schilderen veronderstelt dat de schilder doorgeeft wat hij vanuit de hemel ontvangt. Wij in onze tijd kennen het concept van de hemel niet meer. Wij zijn vastgeklonken aan de aarde, het materiële, en het bewijs voor de werking van de dingen. Hemel als transcendente realiteit die de aardse doordesemt is ons vreemd geworden. Toch kan het ervaren van de horizon ertoe leiden dat je iets van deze hemelse realiteit kunt zien: hemel en aarde raken aan elkaar in de horizon en dat is meer dan enkel metaforisch taalgebruik. Omdat we lichamelijk zijn doet ons lichaam ertoe en is de aanwezigheid van het lichaam in het landschap bepalend. Het landschap dat ons overstijgt drukt zo zijn stempel op het ervaren ervan. Via ons lichaam wordt die ervaring pas mogelijk. Doen alsof dat niet zo is, alsof alleen onze ratio ertoe doet, alsof alles product is van verbeelding miskent deze fundamentele ervaring van het landschap.

Shitao koppelt de ervaring van het landschap, de kracht van de hemel die doorwerkt in de schilder en de wijze waarop de sumi ingezet wordt (sumi – dat is geen inkt) aan het concrete vakmanschap van de schilder en de geesteshouding waarin hij aan het werk gaat. Hij maakt onderscheid tussen beheersing van de sumi en van de penseel. Als je werkt met sumi wordt duidelijk dat het resultaat alles laat zien: meteen wordt het vakmanschap zichtbaar. Elke verbetering op papier uitgevoerd wordt bij het opdrogen zichtbaar en laat zien of de schilder zijn vak beheerst of niet. Elke verbetering is een afgang, een brevet van onvermogen, van de verkeerde houding en de ontbrekende techniek. Zo is ook de sumi in veel mogelijkheden aanwezig, afhankelijk hoe lang de sumi op de steen is gewreven. Dikte en consistentie wisselen. En er is veel ervaring voor nodig om de sumi te maken die ingezet wordt. Niet zonder reden want de schilder gaat de kracht van de hemel omzetten in een werk op papier. Shitao weidt daar over uit als hij zegt:

“Die Tusche nässt den Pinsel gemäß der himmlischen Wirkungskraft, der Pinsel bewegt die Tusche gemäß der Geisteskraft. Die Tusche hat keine himmlische Wirkungskraft, wenn man nicht die Bergung der reinen Gelassenheit übt. Der Pinsel hat keine Geisteskraft, wenn nun nicht die rege Lebenskraft meistert.

Wer in der Lage ist, die himmlische Wirkungskraft aus der Bergung der-reinen Gelassenheit zu empfangen, nicht aber die Geisteskraft aus der regen Lebenskraft zu verstehen, der hat Tuschebeherrschung, aber keine Pinselbeherrschung.

Wer in· der Lage ist, die Geisteskraft aus der regen Lebenskraft zu empfangen, nicht aber die himmlische Wirkungskraft aus der Bergung der reinen Gelassenheit zu verändern, der hat Pinselbeherrschung, aber keine Tuschebeherrschung.

Was aber den kompletten Wesenszusammenhang von Bergen und Wassern und den Zehntausend Dingen betrifft, so sind darin Rückseitiges und Vorderseitiges, Einseitiges und Seitliches, Versammeltes und Zerstreutes, Nahes und Fernes, Inneres und Äußeres, Leeres und Volles, Abgebrochenes und Verbundenes, sich Auftürmendes, Abstürzendes, in voller Pracht Stehendes, sich Verflüchtigendes gegeben – dies sind die großen Anfänge der regen Lebenskraft. Deswegen bieten Berge und Wasser und die Zehntausend Dinge dem Menschen himmlische Wirkungskraft dar, weil der Mensch diese Behelfe zur Bergung der reinen Gelassenheit und der regen Lebenskraft beherrscht. Falls dem etwa nicht so wäre, wie könnte er es denn sonst bei der Arbeit mit Pinsel und Tusche bewirken, dass Leibeshülle und Knochengestell, Offenes und Geschlossenes, Gehaltenheit und Gebrauch, Gestalt und Stellung, Verbeugen und aufrechtes Stehen, Kauerndes oder Springendes, Abtauchendes oder sich Verbergendes, in den Himmel Emporschießendes, würdevoll Emporragendes, grenzenlos Weitreichendes, steil die Sonne Verdeckendes, zackig spitz Aufragendes, einzigartig Schroffes und abgeschiedene Höhen gegeben sind? All-Einigend erschöpft er ihre himmlische Wirkungskraft und bringt ihre ganze Geisteskraft zum Ausdruck.” (p. 27-28)

In deze landschappen klinkt de filosofie door die eeuwenlang het denken en handelen van de mensen heeft gevormd en bepaald. De religieuze levenshouding is er een van verbondenheid, van alles in allen, van een in allen en allen in een. Hierin komen Boeddhisme en Taoïsme samen: het landschap vormt de werkelijkheid en het teken van die eenwording en verbondenheid. Het landschap is in moderne woorden teken bij uitstek, het is niet enkel teken, verwijzend, maar het betekent ook. Het landschap is semiose, een en al betekenisgeving die voortdurend plaatsvindt. Het landschap is in Shitao’s denken uitdrukking van de hemel en de aarde. Alle aspecten van leven, van ervaring, van existentie vinden in het landschap hun plaats. De elementen uit de natuur zijn niet alleen metafoor voor het leven, de hele natuur is de plek waar hemel en aarde werken en leven mogelijk maken. Dat vindt plaats door Qi: energie die in alles werkt. Hij schrijft:

“Berge und Wasser sind Gestalt und Stellung von Himmel und Erde. Wind und Regen, Düsterkeit und Helligkeit sind die Bilder des qi der Berge und Wasser. Zerstreut und dicht, tief und fern, das sind die bündigen Leitfäden der Berge und Wasser. Vertikal und horizontal, verborgen und ausgeführt, das ist der Rhythmus der Berge und Wasser. Weiches yin und hartes yang, Dichtes und Dünnes, das ist die Verfestigung der Geisteskraft der Berge und Wasser. Wasser und Schnee, Sammlung und Zerstreuung, das sind die Verbindungen von Bergen und Wassern. Kauern und Springen, sich Zuwenden und sich Abwenden, das ist der Wechsel von Wirken und Ruhen der Berge und Wasser.

Höhe und Helle, dass sind Behelfsaspekte des Himmels. Weite und Tiefe, das sind Behelfsaspekte der Erde. Wind und Wolken – damit umwickelt der Himmel Berge und Ströme, Wasser und Steine – mit ihnen häuft die Erde Berge an und staut Ströme auf. Wer darin nicht Behelfe von Himmel und Erde erkennt, kann nicht die Unauslotbarkeit von Bergen und Wässern verändern und wandeln.” (p. 39-40)

Misschien hebben wij als moderne verstaanders minder affiniteit met het landschap en het denken dat hier tot uitdrukking komt in deze filosofie van het landschap. Misschien klinkt het te zweverig, te ver van ons bed. Want we leven niet meer in een wereld waarin het religieuze zo vanzelfsprekend is als in de wereld van Shitao. Maar zijn opvattingen over schilderkunst zijn niet los verkrijgbaar. Zijn ideeën over het hanteren van het penseel, de keuze van het onderwerp en zijn opvattingen over richtlijnen en traditie monden rechtstreeks uit in zijn werk als schilder. Ze blijven niet zonder praktische gevolgen. Het zijn geen overwegingen die vaste bodem missen omdat ze ontstaan zijn in zijn denken en niet wortelen in de werkelijkheid van het schilderen. Shitao gaat hier nader op in als hij zegt:

“Jedoch zu dem Zeitpunkt, da man die Tusche in Bewegung versetzt und den Pinsel führt, wie könnte man sich da noch auf die irrige Ansicht stützen, dass Gipfel und Texturstriche gegeben wären? Sobald der All-Eine Pinselstrich auf das Papier niederfallt, folgen ihm alle Pinselzüge. Sobald einmal der Wirkungsverlauf des All-Einen komplett durchdrungen ist, kehren sich alle Wirkungsverläufe ihm zu. Untersucht man das Kommen und Gehen des All-Einen Pinselstrichs, erreicht man das Allumfassende aller ‘Wirkungsverläufe. Wenn Gestalt und Stellung von Bergen und Strömen festgehalten werden können, dann sind die Richtlinien der Texturstriche in Altertum und Gegenwart nicht mehr verschieden.

Gestalt und Stellung von Bergen und Strömen liegen in den Bildern. Die Bergung der reinen Gelassenheit der Bilder liegt in der Tusche. Die rege Lebenskraft der Tusche liegt in der Beherrschung.

Die Anwendung der Beherrschung liegt im Griff. Wenn man es versteht, die Bewegungen zu beherrschen, ist innen der Kern und außen Leere. Da man den Wirkungsverlauf des All-Einen Pinselstrichs empfangen hat und nun auf Zehntausend Arten darauf antwortet, deswegen gibt es nicht einmal den Hauch von Widernatürlichem oder Fehlerhaftem. Bei wem im Inneren Leere herrscht und außen der Kern sitzt, bei dein ist – weil er bei der Wandlung der Richtlinien weder Gedanken noch Nachforschungen bemüht hat – die äußere Gestalt zwar bereits vollständig vorhanden, das Innere wird aber davon nicht getragen.

Aus diesem Grund hielten die Alten bei Leere und Fülle Maß. Sie beherrschten Innen und Außen nicht getrennt voneinander. Die Richtlinien der Malerei wurden so im Wandel vervollständigt, ohne Makel und ohne Fehler. Sie erreichten die himmlische Wirkungskraft aus der Bergung der reinen Gelassenheit und die Geisteskraft aus der Verwendung in Bewegung. Was sie gerade schufen, war gerade, was schief, war schief, und was seitlich, war seitlich. Wenn man sich jedoch in Unwissenheit der Wand zukehrt, der weltliche Staub einem die Sicht nimmt und Dinge zum Hindernis werden, wie sollte da nicht der Zorn auf den Schaffer der Dinge aufkommen? (p. 46-47)

Het schilderen van het landschap is een vorm van poëzie. Shitao bespreekt ook enkele gedichten die als beeld terugkeren in het landschapsschilderij. De samenhang tussen beide is voor hem evident. Het gaat niet om de buitenkant maar om de onderliggende inspiratie, de motivatie van het hart. In de traditie van Zen wordt alles vanuit het hart gedaan. Met volle aandacht en concentratie, met volle toewijding. Shitao schrijft:

“Ich wähle die Herzensabsicht eines Gedichtes und mache daraus die Herzensabsicht eines Bildes. Noch nie gab es den Fall, dass eine Szenerie nicht den Jahreszeiten gefolgt wäre. Die Wolken und Berge, die unsere Augen zu füllen vermögen, wandeln sich gemäß den Jahreszeiten. Wenn ich es von diesem Standpunkt aus vortrage, dann kann man erkennen, dass Bilder schlechthin die in Gedichten gegebene Herzensabsicht sind – wie sollten also Gedichte dann nicht das in Bildern gegebene Zen sein?” (p. 64)

Maar het hart van een mens is niet altijd helder als een beek. Vaak wordt iemand in beslag genomen door de zorgen van alledag. Het hart kan vertroebeld zijn, zwaar aanvoelen, bezwaard reageren. Als dit het geval is kan de schilder geen goed werk tot voltooiing brengen. Het hart staat hem dan in de weg. Shitao zegt hierover:

“Wird der Mensch durch die Dinge verdunkelt, dann verkehrt er nur mit der Welt des Staubes. Wird der Mensch von den Dingen in Dienst genommen, dann wird sein Herz nur durch Mühen belastet. Wird das Herz durch das Einkerben von Bildern bemüht, dann zerrüttet es sich selbst. Wird es durch Pinsel und Tusche verdunkelt und verstaubt, dann fesselt es sich selbst. Diese Lage beengt den Menschen, sie lässt ihn nur Schaden nehmen und bringt ihm keinen Nutzen. Letztlich macht sie sein Herz nicht froh.

In meinem Fall folgen die Dinge den Dingen und verdunkeln sich, folgen Staubkörner den Staubkörnern und verkehren miteinander, so dass mein Herz sich nicht abmüht. Erst wenn das Herz sich nicht abmüht, kann es Bilder geben. Malen ist den Menschen wohl gegeben, aber der All-Eine Pinselstrich noch nicht.

Das Wertvollste bei der Malerei ist das Denken. Denkt man dabei an das All-Eine, dann gibt es für das Herz etwas aufzuzeigen und es erfreut sich an dem, wodurch es malt, so dass das Vordringen in die feinsten Feinheiten unauslotbar sein wird.” (p. 66)

Door het denken aan het Al-ene plaatst de schilder zijn werken in een groter geheel, een geheel dat hem kan dragen. Deze gerichtheid op transcendentie is voorwaarde om de kracht van de hemel en de aarde te ervaren en te laten stromen. Van het hart naar de hand en de penseel. Zonder bijbedoeling. Shitao zegt iedere keer hetzelfde in andere bewoordingen. Alleen de schilder die in deze geestesgesteldheid werkt – met openheid voor het ontvangen – met toewijding in het aanbrengen van zijn sumi, kan instrument worden van de hemel, vanuit welk standpunt men dat ook bekijkt. Shitao noemt een aantal standpunten op:

“Die Alten vertrauten ihre Sinnbilder Pinsel und Tusche an, sie borgten sich den Weg von den Bergen und Strömen. Ohne zu wandeln, stimmten sie in das Wandeln ein. Ohne zu handeln, haben sie gehandelt. Ohne dass sie sich selbst ins Licht rückten, entstand ihr Ruf, da sie die Fertigkeit zur Bergung der reinen Gelassenheit und Beherrschung der regen Lebenskraft besaßen und diese in das Universum hinaustrugen, nachdem sie den unverfälschten Kern der Berge und Ströme empfangen hatten. Betrachtet man es vom Standpunkt der Bewegung der Tusche, dann empfingen sie die Aufgabe der Bergung der reinen Gelassenheit. Betrachtet man es vom Standpunkt der Beherrschung des Pinsels, dann empfingen sie die Aufgabe der regen Lebenskraft. Betrachtet man es vom Standpunkt der Berge und Ströme, dann empfingen sie die Aufgabe der Leibeshülle und des Knochengestells.

Betrachtet man es vom Standpunkt der Texturstriche, dann empfingen sie die Aufgabe der Veränderung der Bilder. Betrachtet nun es vom Standpunkt des großen blauen Meeres, dann empfingen sie die Aufgabe des Himmels und der Erde. Betrachtet man es vom Standpunkt einer Wasserpfütze in der Halle aus, dann empfingen sie die Aufgabe des flüchtigen Augenblicks. Betrachtet man es vom Standpunkt des NichtHandelns, dann empfingen sie die Aufgabe des Handelns. Betrachtet man es vom Standpunkt des All-Einen Pinselstrichs, dann empfingen sie die Aufgabe der Zehntausend Pinselstriche. Betrachtet man es vom Standpunkt des leeren Handgelenks, dann empfingen sie die Aufgabe der restlosen Offenbarung der eigenen Fähigkeiten.” (p. 74-75)

Nadenken, reflecteren over het schilderen van landschappen en de uitvoering ervan in een werk wordt zo tot een levensopgave en levensinvulling. Het werk spreekt voor zichzelf. De schilder hoeft zich niet op te dringen of te werken aan een portfolio om zichzelf te presenteren. Het gaat niet om commercie, niet om kunst, niet om exposities. Het gaat ook niet om het landschap. Het gaat over leven, over levensinvulling en zinvolheid van je handelen. Als schilder is het thema van je leven het schilderen. Als iemand met een ander beroep kan dat weer wisselen, maar uiteindelijk maakt het niet zoveel uit wat je doet om je leven zin te geven. Het gaat uiteindelijk om het hart en de juiste instelling.

John Hacking

17 augustus 2013


de citaten stammen uit:

Kugua Reshang huayulu

Aufgezeichnete Worte des Mönchs Bittermelone zur Malerei

Mainz 2009 (Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung)


Meer afbeeldingen van mijn werk: Saatchi  – Behance